Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky serveru Soutez.cz obsahují základní informace o těchto stránkách a pravidla v nich uvedená jsou závazná jak pro soutěžící, tak pro provozovatele serveru. Všeobecné podmínky se mimo jiné věnují problematice soukromí uživatelů a související ochraně osobních údajů.
Níže uvedené všeobecné podmínky jsou platné od 1. 7. 2023.

I. Definice

 1. Portál Soutez.cz (dále jen Soutez.cz) - veřejný webový server umožňující jednak zveřejnění jednotlivých soutěží jejich pořadatelům a jednak možnost zaregistrovaným uživatelům účast v těchto soutěžích.
 2. Internetovými soutěžemi se rozumí vědomostní soutěže nebo soutěžní ankety uveřejněné na Soutez.cz pořádaných pořadatelem nebo provozovatelem, jichž se lze zúčastnit doručením odpovědi na soutěžní nebo anketní otázku do systému Soutez.cz
 3. Každá soutěž se dále řídí též pravidly obsaženými v popisu soutěže uveřejněném na Soutez.cz v rámci popisu soutěže. Jsou-li pravidla obsažená v popisu soutěže v rozporu s těmito pravidly, použijí se přednostně pravidla obsažená v popisu soutěže.
 4. Uživatel soutěže (dále jen uživatel nebo soutěžící) - osoba, která má alespoň přechodné bydliště v ČR a při registraci potvrdí souhlas s těmito pravidly.
 5. Pořadatel soutěže (dále jen pořadatel) - právnická nebo fyzická osoba, která si u provozovatele zadá zveřejnění soutěže. Pořadatelem může být i provozovatel.
 6. Provozovatel Soutez.cz (dále jen provozovatel) - společnost Asappka s.r.o., se sídlem Bubenská 51, 170 00 Praha 7 - Holešovice.
 7. Výherce soutěže (dále jen výherce) - uživatel, který zodpověděl správně soutěžní otázky v soutěži a byl vybrán, vylosován či jinak určen dle podmínek dané soutěže.  
 8. Pro účast v soutěžích není nutně potřeba prvek vkladu, resp. nákupu zboží, uzavření smlouvy či účasti na reklamní akci.
 9. Provozovatel nenese zodpovědnost za legálnost soutěží pořádaných mimo portál Soutez.cz , která jsou zde prezentovány formou odkazů nebo bannerů směřujících  na jiné weby.
 10. Účast v soutěžích je dobrovolná.

II. Obecná pravidla

 1. Soutěží na Soutez.cz se mohou účastnit všichni zaregistrovaní uživatelé serveru kteří souhlasí s těmito pravidly, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků provozovatele a jejich rodinných příslušníků.
 2. Provoz serveru, povinnosti provozovatele, pořadatelů a uživatelů jsou dány těmito pravidly.

III. Registrace

 1. Soutěží se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní uživatelé. Řádnou registrací se rozumí uvedení všech povinných registračních údajů v souladu se skutečností. Nepovinné údaje vyplněny být nemusí, nesmějí však být vyplněny v rozporu se skutečností. Uživatel je povinen v případě změny jakýchkoliv registračních údajů opravit tyto data na stránce změna registrace, a to do 1 měsíce od okamžiku, kdy změna nastala.
 2. Pokud se bude chtít uživatel účastnit soutěží nebo soutěžních anket vyžadujících podrobnější osobní data musí doplnit svou stávající registraci o podrobnější osobní údaje.
 3. Uživatelé se mohou registrovat prostřednictvím externích aplikací - Facebook, Google.
 4. Každý uživatel serveru může být na Soutez.cz v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.
 5. V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo na nepřiznání výhry takovémuto uživateli a na úplné zrušení všech duplicitních registrací.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. IV.a. Obecná ustanovení

  Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom vás informovali o tom, jak společnost Soutěž.cz (dále jen „my“ nebo „Společnost“) vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává.

  Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, našich registrovaných uživatelů. 

  IV.b. Správce osobních údajů a kontaktní údaje

  Správcem vašich osobních údajů je Asappka s.r.o., se sídlem Bubenská 51, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 258448, IČ0: 05108616. Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů směřujte na adresu info@asappka.cz. 

  Poskytnutím údajů o Vaši osobě v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště udělujete Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů o Vaši osobě za podmínek dále uvedených. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné stejně jako užívání portálu. Některé služby jsou však dostupné pouze registrovaným uživatelům, kteří při registraci poskytli své osobní údaje. 

  Účelem zpracování osobních údajů je zabezpečení fungování portálu, vedení uživatelského účtu, umožnění předání výher a komunikace s Vámi (včetně marketingové).

  Zavazujeme se zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. shromažďovat pouze ty údaje, které odpovídají výše uvedenému účelu, uchovávat je po dobu 5 let od Vašeho posledního využití portálu a nesdružovat osobní údaje, které byly získány k jiným účelům. Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem nebo zpracovatelem na základě zvláštní smlouvy.

  Účastí v některé soutěži nebo registrací souhlasíte s tím, že stanete-li se výhercem, mohou být osobní údaje týkající se Vaší osoby zveřejněny v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Provozovatele a pořadatele konkrétní soutěže.

  Máte právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a my povinnost Vám tuto informaci předat. Dále máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu a právo požadovat od nás vysvětlení domníváte-li se, že osobní údaje o Vaší osobě jsou zpracovávány v rozporu se zákonem. V případě, že se domníváte, že došlo k rozporu s právem nebo Vašimi oprávněnými zájmy, máte právo od nás požadovat nápravu vzniklé situace, zejména zablokování, opravu, nahrazení nebo odstranění osobních údajů týkajících se Vaší osoby.

  Účastí v některé soutěži nebo registrací souhlasíte s tím, aby na Vámi uvedené údaje pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu apod.) byla provozovatelem zasílána obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a emailové zprávy obsahující informace o důležitých změnách a novinkách souvisejících s poskytováním služeb portálu. Tento souhlas můžete kdykoliv zdarma odvolat zasláním e-mailové zprávy z vámi používané e-mailové adresy na e-mailovou adresu Provozovatele info@soutez.cz s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy.

  Souhlasíte s tím, že stránky pro zajištění jejich technického fungování a zvýšení komfortu jejich návštěvníků využívají technické opatření ukládající informace o chování návštěvníka stránek, době strávené na stránkách apod. Mezi tyto opatření patří tzv. cookies ukládané v koncovém zařízení návštěvníka stránek. Zakázání užívání cookies může vést ke zhoršení uživatelského komfortu a omezení některých funkcionalit portálu.

V. Účást v soutěžích

 1. U každé ze soutěží je uvedeno datum jejího vyhlášení i datum ukončení, název pořadatele, způsob výběru výherců, či další dodatečné podmínky. V průběhu trvání soutěže se jí mohou uživatelé zúčastnit zodpovězením soutěžních otázek nebo podle dalších zveřejněných podmínek .
 2. Výhercem soutěže se stane účastník, který splnil podmínky uvedené u této konkrétní soutěže (správné odpovědi, pořadí soutěžícího, hlasování poroty, losování, atp)
 3. Výherci jsou v závislosti na nastavení osobních preferencí informováni o své výhře prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
 4. Některé soutěže můžou mít doplňující nebo omezující požadavky na výherce. Jedná se například o výhry tabákových či alkoholických výrobků, zapůjčení automobilu atp. Výherce, který nesplňuje všeobecné právní požadavky k získání takové výhry, může výhru převést písemným, notářsky ověřeným prohlášením na jinou osobu která tyto požadavky splňuje, nebo za něj může výhru převzít jeho zákonný zástupce.
 5. Výhry jsou zasílány podle pravidel jednotlivých soutěží
 6. Pokud není pořadatelem soutěže přímo provozovatel, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za případné nedodání či neodeslání výher výhercům ze strany pořadatele soutěže.
 7. Pořadatel nebo provozovatel neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou, ani za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.
 8. Výhry jsou právně nevymahatelné.

VI. Kreditní systém

 1. V aktuální verzi Soutez.cz neexistuje a není používán kreditní systém.

VII. Záruky provozovatele

 1. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto podmínek.
 2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli nebo pořadateli způsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním serveru Soutez.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel serveru svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto registračních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru Soutez.cz.
 3. Tato pravidla jsou platná ode dne 1. 7. 2023.